Thứ Ba – Tuần 1 Thường Niên


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
NGÀY 15-1-2019 : Mc 1, 21b-28

“He taught them with authority” “Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father of love, hear our prayers. Help us to know your will and to do it with courage and faith. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha Tình Yêu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện. Xin giúp chúng con nhận biết ý Cha và thực hiện với lòng can đảm và niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Mark 1, 21-28 2) Bài Tin Mừng : Mc 1, 21-28
They went as far as Capernaum, and at once on the Sabbath he went into the synagogue and began to teach. And his teaching made a deep impression on them because, unlike the scribes, he taught them with authority.

And at once in their synagogue there was a man with an unclean spirit, and he shouted, ‘What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are: the Holy One of God.’ But Jesus rebuked it saying, ‘Be quiet! Come out of him!’

And the unclean spirit threw the man into convulsions and with a loud cry went out of him. The people were so astonished that they started asking one another what it all meant, saying, ‘Here is a teaching that is new, and with authority behind it: he gives orders even to unclean spirits and they obey him.’

And his reputation at once spread everywhere, through all the surrounding Galilean countryside.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!”

Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”.

Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Sequence of the Gospels of the days of this week. Yesterday’s Gospel informed us concerning the first activity of Jesus: he called four persons to form the community with them (Mk 1, 16-20). Today’s Gospel describes the admiration of people before the teaching of Jesus (Mt 1, 21-22) and the first miracle when he expels the devil (Mk 1, 23-28). The Gospel of tomorrow narrates the cure of Peter’s mother-in-law (Mk 1, 29-31), the healing of many sick persons (Mk 1, 32-34) and the prayer of Jesus in an isolated place (Mk 1, 35-39). Mark gathers all these episodes which had been transmitted orally in the communities and he joins them together like bricks of one only wall. In the years 70’s, the year in which he writes, the Communities needed orientation. By describing how Jesus began his activity, Mark indicates what they should do and how to announce the Good News. Mark gives them a catechesis, by telling the Communities the events of the life of Jesus. * Sự liên tục của các Bài Tin Mừng trong tuần này : Bài Tin Mừng hôm qua cho chúng ta biết hoạt động đầu tiên của Chúa Giêsu : Ngài gọi bốn người để họp hành cộng đoàn với họ (Mc 1, 16-20). Bài Tin Mừng hôm nay mô tả sự kinh ngạc của dân chúng đối với lời dạy dỗ của Chúa Giêsu (Mt 21-22) và phép lạ đầu tiên khi Ngài duổi ma quỉ (Mc 1, 23-28). Bài Tin Mừng ngày mai tường thuật việc Chúa chữa lành nhạc mẫu của Thánh Phêrô (Mc 1, 29-31), việc chữa lành nhiều người bệnh (Mc 1, 32-34) và việc Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi hoang vắng (Mc 1, 35-39). Thánh Marcô tập hợp những giai thoại này được truyền tụng nơi các cộng đoàn và liên kết lại với nhau như các viên gạch của cùng một bức tường. Trong thập niên 70, năm ngài viết cuốn Tin Mừng, các Cộng đoàn cần sự định hướng. Bằng cách mô tả lại hoạt động đầu tiên của Chúa Giêsu, Thánh Marcô nêu lên điều họ phải làm và cách thức loan báo Tin Mừng. Thánh Marcô ban cho họ một bài huấn giáo, bằng cách kể lại cho các Cộng đoàn những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu.
• Jesus teaches with authority, differently from the way the Scribes do it. The first thing that the people perceive is the diverse way in which Jesus teaches. It is not so much the content, but rather the way in which he teaches that impresses the people. For this reason, by his different way, Jesus creates a critical conscience in people concerning the religious authority of that time. The people perceive, they compare and says: He teaches with authority, in a way different from the way the Scribes do it. The Scribes of that time taught quoting the authority. Jesus does not quote any authority, but he speaks beginning with his experience of God and of his life. His word is rooted in the heart. * Chúa Giêsu giảng dạy với uy quyền, chứ không như các Luật sĩ. Điều đầu tiên dân chúng nhận ra là cách Chúa Giêsu dạy khác với cách dạy của các Luật sĩ. Không phải về nội dung, nhưng đúng hơn cách Ngài giảng dạy gây ấn tượng nơi dân chúng. Chính vì thế, với cách thức này, Chúa Giêsu tạo nên óc phê phán nơi dân chúng đối với giáo quyền lúc bấy giờ. Dân chúng nhận ra, họ so sánh và nói : Ngài dạy với uy quyền, khác với cách dạy của các Luật sĩ. Các Luật sĩ lúc bấy giờ dạy bằng cách quy chiếu thẩm quyền của người khác. Chúa Giêsu không quy chiếu bất cứ thẩm quyền nào, nhưng Ngài nói với kinh nghiệm của Ngài về Thiên Chúa và đời sống của Ngài. Lời của Ngài ăn rễ sâu trong tâm hồn.
• You have come to destroy us! In Mark, the first miracle is the expulsion of the devil. Jesus struggles and expels the power of evil which takes possession of persons and alienated them from themselves. The man possessed by the devil shouts: “I know who you are: You are the Holy One of God!” The man repeated the official teaching which presented the Messiah as the “Holy One of God”, that is as a High Priest, or like a King, Judge, Doctor or General. Even today also, many people live alienated from themselves, deceived by the power of mass media, means of communication, by propaganda of business. They repeat what they hear others say. They live as slaves of consumerism, oppressed by the power of money, threatened by debtors. Many think that their life is not as it should be if they cannot buy what the propaganda announces and recommends. * Ông đến để tiêu diệt chúng tôi! Trong Marcô, phép lạ đầu tiên là trừ quỷ. Chúa Giêsu chiến đấu và xua đuổi quyền lực ma quỷ ám lấy con người và làm cho họ bị tha hoá.Người bị quỷ ám kêu lên : “Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Người bị quỷ ám lập lại lời giáo huấn chính thức trình bày Đức Messia là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, tức là Thượng tế, giống như Ông Vua, Thẩm phán, Tiến sĩ hay Đại Tướng. Ngày nay cũng vậy, có nhiều người sống tha hoá, bị quyền lực của phương tiện truyền thông và quảng cáo đánh lừa. Họ lập lại điều họ nghe người khác nói. Họ sống như là nô lệ của chủ nghĩa tiêu thụ, bị quyền lực của tiền bạc áp bức, bị chủ nợ đe doạ. Nhiều người nghĩ rằng đời sống của họ không được như lý tưởng nếu họ không mua được điều quảng cáo tuyên truyền và khuyến khích.
• Jesus rebuked the evil spirit: “Be quiet! Come out of him!” The spirit threw the man into convulsions, and with a loud cry went out of him. Jesus restores the person to himself. He gives him back his conscience and his liberty. He makes the person recover his complete judgment (cf. Mk 5, 15). Then it was not easy, it was not easy yesterday, it is not easy today to do in such a way that a person begins to think and to act in a way diverse from the official ideology. * Chúa Giêsu xua trừ thần ô quế : “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Chúa Giêsu làm cho con người trở về với chính mình. Ngài lại ban cho họ ý thức và sự tự do. Ngài làm cho con người phục hồi trí khôn của họ (xem Mc 5, 15). Ngày xưa không dễ dàng, ngày nay cũng không dễ giúp cho con người có suy nghĩ và hành động khác với ý thức hệ của chính quyền.
• A new teaching! He commands even the evil spirits. The first two signs of the Good News are these: his different way of teaching the things of God, and his power over evil spirits. Jesus opens a new road in order that people can attain purity. At that time, a person who was declared impure could not present himself/herself before God to pray and to receive the blessing promised by God to Abraham. He/she should first purify himself/herself. These and many other laws and norms made the life of people very difficult and marginalized many persons who were considered impure, far from God. Now, purified by the contact with Jesus, persons could present themselves before God. This was for them a great Good News! * Một giáo huấn mới! Ngài có thể truyền lệnh cho các thần ô uế. Hai dấu chỉ đầu tiên của Tin Mừng là : cách thức khác Ngài dạy những điều của Thiên Chúa va quyền năng của Ngài trên các thần ô uế. Chúa Giêsu mở con đường mới để con người có thể đạt tới sự trong sạch. Lúc bấy giờ, một người bị cho là nhơ bẩn, không được phép xuất hiện trước mặt Chúa để cầu nguyện và lãnh nhận phúc lành Chúa đã hứa cho Ông Abraham. Trước hết họ phải thanh tẩy mỉnh. Những luật này và nhiều luật khác làm cho đời sống dân chúng trở nên rất khó khăn và loại nhiều người ra khỏi đời sống xã hội, vì họ bị cho là ô uế, phải ở xa Chúa. Bây giờ, được thanh tẩy nhờ tiếp xúc với Chúa Giêsu, con người có thể xuất hiện trước Thiên Chúa. Đối với đây là Tin Mừng vĩ đại!
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
31.  Total development

Our mission is a sharing in that of the Church, which brings about the saving design of God, the coming of His Kingdom, by bringing to men the message of the Gospel, which is closely tied in with the develop­ment of the temporal order.

We educate and evangelise according to a plan for the total well -being of man directed to Christ, the perfect Man. Faithful to the intentions of our Founder, our purpose is to form “upright citizens and good christians”.

HL 31. Thăng tiến toàn diện

Sứ mệnh của chúng ta tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh là thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa, làm cho Nước Người trị đến, bằng cách mang tới cho con người sứ điệp Tin Mừng được liên kết mật thiết với việc phát triển trật tự trần thế.

Chúng ta giáo dục và rao giảng Tin Mừng theo một kế hoạch thăng tiến toàn diện con người, hướng tới Đức Kitô, con người hoàn hảo. Trung thành với những ý hướng của Đấng Sáng Lập, chúng ta nhắm đào tạo “những công dân lương thiện và những Kitô hữu tốt” .

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Could I really say: “I am fully free, master of myself? If I cannot say it of myself, then something in me is possessed by other powers. What do I do to expel this strange power? * Tôi có thể nói rằng : “Tôi hoàn toàn tự do, làm chủ bản thân tôi? Nếu tôi không có thể nói gì về tôi, thì sức mạnh nào đang chế ngự nơi tôi? Tôi phải làm gì để loại bỏ sức mạnh đó?
• Today many people do not live, but are lived. Do not think, but they are thought by the means of communication, by mass media. Do not have a critical mind or way of thinking. They are not masters of themselves. How can this “devil” be expelled? * Ngày nay nhiều người không sống, nhưng phải sống. Họ không suy nghĩ, nhưng bị các phương tiện truyền thông chi phối. Họ không có đầu óc phê phán hay cách suy nghĩ. Họ không làm chủ bản thân mình. Làm thế nào để loại bỏ “sự xấu” này?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
Yahweh our Lord, how majestic is your name throughout the world! What are human beings that you spare a thought for them, or the child of Adam that you care for him? (Ps 8,2.5) Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớđến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8, 2.5)

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.