Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LECTIO DIVINA THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Ngày 08-01-2019 : Mc 6, 34-44

“By the multiplication of the loaves, Jesus shows himself as Prophet” “Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Đấng Tiên tri”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, your Son became like us when he revealed himself in our nature; help us to become more like him, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha, Con Cha trở nên giống chúng con khi Ngưới tỏ mình ra trong bản tính chúng con; xin Cha giúp chúng con nên giống Người ngày càng hơn. Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời.
2) Gospel Reading : Mark 6,34-44 2) Tin Mừng : Mc 6, 34-44
So as he stepped ashore he saw a large crowd; and he took pity on them because they were like sheep without a shepherd, and he set himself to teach them at some length.

By now it was getting very late, and his disciples came up to him and said, ‘This is a lonely place and it is getting very late, so send them away, and they can go to the farms and villages round about, to buy themselves something to eat.’ He replied, ‘Give them something to eat yourselves.’ They answered, ‘Are we to go and spend two hundred denarii on bread for them to eat?’ He asked, ‘How many loaves have you? Go and see.’ And when they had found out they said, ‘Five, and two fish.’ Then he ordered them to get all the people to sit down in groups on the green grass, and they sat down on the ground in squares of hundreds and fifties. Then he took the five loaves and the two fish, raised his eyes to heaven and said the blessing; then he broke the loaves and began handing them to his disciples to distribute among the people. He also shared out the two fish among them all.

They all ate as much as they wanted. They collected twelve basketfuls of scraps of bread and pieces of fish. Those who had eaten the loaves numbered five thousand men.

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều.

Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người.

Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• It is always good to look at the context in which the text of the Gospel is found, because it enlightens us in order to discover better the sense of it. A bit before (Mk 6, 17-19), Mark narrates the banquet of death, organized by Herod with the great persons of Galilee, in the Palace of the Capital city, during which John the Baptist was killed. * Điều luôn tốt đẹp là nhìn đến bối cảnh bản văn Tin Mừng được tìm thấy, vì nó soi sáng chúng ta để khám phá tốt hơn ý nghĩa của nó. Một đoạn trước đó (Mc 6, 1719), Marcô kể lại bữa tiệc sự chết Vua Hêrôđê tổ chức cho những người vị vọng ở Galilê, trong Cung điện Thủ đô, trong đó Gioan Tẩy giả bị giết.
In today’s text, he describes the banquet of life , promoted by Jesus with the hungry crowds of Galilee, there in the desert. The contrast of this context is great and enlightens the text. Trong bản văn hôm nay, ngài kể lại bữa tiệc sự sống, được Chúa Giêsu cổ xúy cho đám đông đang đói ở Galilê, trong hoang địa. Sự tương phản của bối cảnh này thật lớn và soi sáng bản văn chúng ta.
• In Mark’s Gospel, the multiplication of the loaves is very important. It is mentioned twice: here and in Mk 8, 1-9. And Jesus himself questions the disciples on the multiplication of the loaves (Mk 8, 14-21). This is why it is worth while to observe and to reflect up to the point of discovering in what exactly consists the importance of the multiplication of the loaves. * Trong Tin Mừng Marcô, việc hóa bánh ra nhiều rất quan trọng. Được nhắc tới hai lần : ở đây và ở Marcô 8, 1-9. Và chính Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về việc hóa bánh ra nhiều (Mc 8, 14-21). Vì thế chúng ta cần phải tìm hiểu và suy ngắm để khám phá tầm mức quan trọng của việc hóa bánh ra nhiều hệ tại ở điều gì.
• Jesus had invited the disciples to rest a bit in a place in the desert (Mk 6, 31). The crowds perceived that Jesus had gone to the other side of the lake, and they followed him and arrived there before he did (Mk 6, 33). When Jesus, getting down from the boat, sees that large crowd waiting for him, he becomes sad “because they were like sheep without a shepherd”. This phrase recalls the Psalm of the Good Shepherd (Ps 23). Before the people without a shepherd, Jesus forgets to rest and begins to teach, he begins to be a Shepherd. With his words he orientates and guides the crowds in the desert of life; and in this way the crowd could sing: “The Lord is my Shepherd! There is nothing I shall want!” (Ps 23, 1). * Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nghỉ ngơi một chút trong hoang địa (Mc 6, 31). Đám đông nhận biết Chúa Giêsu đã đi qua bờ hồ bên kia, họ đi theo Ngài và đến đó trước Ngài (Mc 6, 33). Khi ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy đám đông đang chờ Ngài, Ngài buồn “vì họ giống như những con chiên không có người chăn giữ”. Điều này nhắc đến Thánh vịnh về Mục tử Nhân lành (Tv 23). Đứng trước dân chúng không có người chăn giữ, Chúa Giêsu quên nghỉ và bắt đầu dạy dỗ, Ngài bắt đầu trở nên Người Mục tử. Với những lời dạy dỗ, Ngài hướng dẫn dân chúng đến hoang địa của sư sống; và bằng cách này, dân chúng có thể hát : “Chúa là Mục tử tôi! Tôi không thiếu thốn điều gì!” (Tv 23, 1).
• Time went by and it began to be late and dark. The disciples were concerned and asked Jesus to send the people away. They affirm that there in the desert it is not possible to find anything to eat for so many people. Jesus says: “You, yourselves give them to eat!” But they were afraid: “Do you want us to go and buy bread for 200 denarius?” (that is, the salary of 200 days!). The disciples seek a solution outside the crowds and for the crowds. Jesus does not seek the solution outside, but rather within the crowd and for the crowd and he asks: “How many loaves do you have? Go and see.” The answer is: “Five loaves and two fish!” It is very little for so many people! Jesus orders the crowd to sit down in groups and asks the disciples to distribute the bread and the fish. Everybody ate enough to be satisfied! * Thời gian trôi qua và trời bắt đầu tối. Các môn đệ quan tâm tới điều đó và xin Chúa Giêsu cho họ đi về. Họ khẳng định rằng trong hoang địa không có thể tìm của ăn cho đám đông dân chúng như thế. Chúa Giêsu nói : “Chính anh em phải cho họ ăn!” Nhưng họ sợ hãi : “Có phải Chúa muốn chúng con đi mua 200 đồng bánh không? (đó là tiền lương cho 200 ngày!). Các môn đệ đi tìm giải pháp bên ngoài dân chúng và cho dân chúng. Chúa Giêsu không tìm giải pháp bên ngoài, nhưng đúng hơn bên trong đám đông và cho đám đông : “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Và câu trả lời : “Có năm cái bánh và hai con cá!”. Quả là quá ít cho đám đông như thế! Chúa Giêsu ra lệnh đám đông ngồi xuống làm thành từng nhóm, rồi xin các môn đệ phân phát bánh và cá. Mọi người đã ăn no!
• It is important to observe how Mark describes this fact: Jesus took the five loaves and the two fish, raised his eyes to Heaven, pronounced the blessing, broke the bread and gave it to the disciples to distribute it”. This way of speaking makes the communities think about what? No doubt, this made them think about the Eucharist. * Điều quan trọng là tìm hiểu cách Thánh Marcô ô tả sự kiện : Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, hướng mắt lên Trời, nói lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ phân phát”. Kiểu nói này làm cho các cộng đoàn nghĩ tới Phép Thánh Thể.
Because these same words will be used (even now) in the celebration of the Supper of the Lord. Thus Mark suggests that the Eucharist has to lead us to share. It is the Bread of Life which gives us courage and leads us to face the problems of people in a different way, not from outside, but from inside. Vì cùng những lời đó sẽ được dùng (kể cả ngày nay) tkhi cử hành Bữa Tiệc của Chúa. Như vậy Thánh Marcô gợi ý rằng Thánh Thể dẫn chúng ta đến việc chia xẻ. Đó là Bánh Sự sống ban cho chúng ta sự can đảm và giúp chúng ta đối diện với những khó khăn của dân chúng một cách khác, không phải từ bên ngoài, nhưng từ bên trong.
• In the way of describing the facts, Mark recalls the Bible in order to enlighten the sense of the facts. To feed the hungry crowds in the desert, Moses was the first one to do it (cfr. Ex 16, 1-36). And to ask the people to organize themselves and sit down in groups of 50 or 100 reminds us of the census of the People in the desert after they left Egypt (cfr. Nb 1-4). In this way, Mark suggests that Jesus is the new Messiah. The people of the communities knew the Old Testament, and for one who understands well, few words suffice. In this way they discovered the mystery which surrounded the person of Jesus. * Trong cách mô tả các sự kiện, Thánh Marcô nhắc tới Kinh Thánh để soi sáng ý nghĩa của các sự kiện. Để nuôi dân chúng đang đói trong hoang địa, Ông Môsê là người đầu tiên (xem Xh 16, 1-36). Và khi xin dân chúng tự tổ chức và ngồi xuống theo nhóm 50 hoặc 100, nhắc đến việc điều tra Dân số trong hoang địa sau khi ra khỏi Ai Cập (xem Ds 1-4). Bằng cách này, Thánh Marcô cho thấy Chúa Giêsu là Đấng Messia mới. Dân các cộng đoàn biết Cựu Ước, và đối với người hiểu rõ Cựu Ước, một vài chữ đã đủ. Bằng cách này họ khám phá mầu nhiệm bao quanh con người Chúa Giêsu.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
32.  Personal development

As educators we work together with our young people to bring all their talents and aptitudes to full maturity.

According to circumstances we share our food with them and further their trade skills and cultural advancement. 

Always and in every case we help them to be open to truth and to develop in themselves a responsible freedom. To this end we commit ourselves to inculcating in them a convinced appreciation of true values which will lead them to a life of dialogue and service.

HL 32.  Thăng tiến cá nhân  

Là nhà giáo dục, chúng ta cộng tác với thanh thiếu niên nhằm làm phát triển các khả năng và năng khiếu của chúng cho tới mức trưởng thành trọn vẹn.

Trong các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta chia sẻ với các em cơm ăn, áo mặc, thăng tiến khả năng nghề nghiệp và đào luyện văn hóa.

Trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, chúng ta giúp các em mở lòng đón nhận chân lý và kiến tạo cho mình một sự tự do có trách nhiệm. Để được như thế, chúng ta quyết tâm tạo cho các em lòng xác tín và quý chuộng các giá trị chân chính là các giá trị hướng các em tới đối thoại và phục vụ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Jesus forgets to rest in order to serve the people. Which is the message which I discover for myself? * Chúa Giêsu quên nghỉ ngơi để phục vụ dân chúng. Tôi khám phá sứ điệp nào cho chính tôi?
• If today we would share what we have, there would be no hunger in the world. What can I do? * Nếu ngày nay chúng ta phải chia sẻ điều chúng ta có, sẽ không còn đói khổ trên thế giới. Tôi có thể làm gì?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
In his days uprightness shall flourish, and peace in plenty till the moon is no more. His empire shall stretch from sea to sea, from the river to the limits of the earth. (Ps 72,7-8) Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. (Tv 72, 7-8)

Về Tác Giả và Dịch Giả:
Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.