EAO Salesian Brother Congress - K'Long Vietnam - 2018

Đại Hội Sư Huynh Vùng Đông Á - Châu Đại Dương 2018

"Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau" (Mt 23,8)

Cảm nghiệm về Đại hội Sư huynh Salêdiêng vùng Đông Á – Châu Đại Dương (EAO)

Cảm nghiệm về Đại hội Sư huynh miền EAO – Giống như một cuộc thần hiện trên núi Tabor

Thông điệp của Cha Kanaga, Tổng Cố vấn Vùng Asia Sud gửi cho Đại hội Sư huynh Salêdiêng vùng EAO

MENU

Back