Về trước Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria
Kế tiếp Học hỏi kinh nghiệm cuộc sống Salêdiêng tại nhà tu sinh Don Bosco Centec ở Dili