Bài viết trong

Kho lưu trữ


Tâm tình của cha Gerardo Martin SDB, tân Giám tỉnh của Tỉnh dòng Bắc Philippines nhân dịp sang Rôma gặp gỡ Cha Bề Trên Cả

Xem thêm

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm B: Làm việc và cầu nguyện

Xem thêm

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C: Chọn Phần Tốt Nhất

Xem thêm