Bài viết trong

Kho lưu trữ


Tỉnh dòng Thái Lan tổ chức khóa tập huấn về linh đạo Salêdiêng cho các giáo viên mới tại các trường mà anh em SDB đang đảm nhận

Xem thêm

Anh em SDB cùng các học sinh và giáo viên trong các trường Salêdiêng tại Thái Lan tham gia sinh hoạt ‘Hướng đạo sinh’ toàn quốc, khu vực miền Nam

Xem thêm

Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam: Thông báo về việc Truyền chức Linh mục Năm 2019

Xem thêm