Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Luis Badilla, SDB vừa mới trở về nhà Cha sau 42 năm sống ơn gọi thánh hiến Salêdiêng

Xem thêm

Trung ương – Cha Bề Trên Cả chủ sự Nghi thức làm phép Lá và Thánh lễ Chúa nhật

Xem thêm

Các thành viên trong Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng tại Cambodia chuẩn bị cho khóa đào luyện 2019 của miền EAO

Xem thêm