Bài viết trong

Kho lưu trữ


Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng 4/2019: “Các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh”

Xem thêm

Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô dưới hình thức “Tự Sắc” về việc Bảo vệ Trẻ em và Những người dễ bị tổn thương

Xem thêm

Liên hiệp Bề trên Thượng cấp các Hội dòng và Dòng tu: Tuyên bố trước Cuộc họp về Bảo vệ Trẻ em tại Rôma

Xem thêm