Bài viết trong

Kho lưu trữ


LINH MỤC MÁC-CÔ NGUYỄN ĐỨC HUỲNH, SDB ĐÃ TRỞ VỀ NHÀ CHA

Xem thêm

Afghasistan: Việc truyền giáo của Công giáo cho thấy tầm quan trọng của phụ nữ đối với tương lai của quốc gia

Xem thêm

Cha Antonio César Fernandez, một Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại Phi Châu mới bị sát hại

Xem thêm