Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Rossano Sala, SDB, Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng: Hãy lắng nghe Thiên Chúa và Giới trẻ, trước khi nói về Thiên Chúa cho Giới trẻ

Xem thêm